Nota explicativa de la Generalitat sobre aplicació LRSAL a Catalunya