Nota explicativa de la Generalitat sobre aplicació LRSAL a Catalunya

El passat 16 d'abril el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat va publicar una  nota explicativa sobre l’aplicació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) a Catalunya, disponible al Municat.

La nota tracta determinats aspectes de l’LRSAL. Entre d'altres,  el següents:    1. les competències (pròpies, delegades i "distintes”); 2. els serveis mínims obligatoris;

Pel que fa a les competències en matèria de salut pública es fa referència a les pàg.. 10,11,12 i 16.

El document es pot consultar al següent enllaç: http://municat.gencat.cat/upload/noticies/noti_lrsal_document.pdf