Legionella sequera

Bon dia,

Respecte a la neteja dels carrers ens han dit que es pot utillitzar aigua de pou en els vehicles de neteja viària.

Si aquesta aigua de pou no és tractada, que hem de tenir en compte amb tema Legionella?. Si no disposem de dipòsit, és suficient amb posar 2ppm al propi vehicle o s'ha d'instal·lar algún dipòsit intermig per tractar l'aigua?.

Moltes gràcies.

Darrera resposta: Elisenda Viñals Marcè 22/03/2023 - 16:03

9 comentaris

Font Girgas, Conxita

Hola, 

En el cas de Granollers estem utilitzant regenerada. A l'estació de càrrega dels camions l'aigua surt clorada, però igualment es fa una cloració addicional als vehicles de neteja, per assegurar que es manté el nivell de clor suficient a tot el recorregut. Fem registre del nivell de cloració

Apliquem el pla de control analític que comenta el Josep Lana, però la mateixa norma preveu que si tens històric de dades sense incidències pots reduir-les a la meitat, que és el nostre cas. 

A tenir en compte que tant el resultat de legionel·la com de nemàtodes no és ràpid. Per tant, el control de la cloració és important. 

Nosaltres tenim laboratori municipal, i el tema de control analític ens és fàcil. Si algú hi està interessat, podem parlar-ne.

Salutacions,

Lana, Jose

Bon dia,

Com tots sabeu l’aigua regenerada se li pot donar diferents usos, el  Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s'estableix el règim jurídic de la reutilització  de les aigües depurades.

A l’article 5 estableix un seguit d’obligacions per a l’usuari d’aigua regenerada.

Article 5. Criteris de qualitat.

1. Les aigües regenerades han de complir en el punt de lliurament els criteris de qualitat segons usos establerts a l'annex I.A. Si una aigua regenerada està destinada a diversos usos seran de aplicació els valors més exigents de los usos previstos.

2. Els organismes de conca, en les resolucions per les quals atorguin les concessions o autoritzacions de reutilització, podran fixar valors per a altres paràmetres o contaminants que puguin estar presents a l'aigua regenerada o ho prevegi la normativa sectorial d'aplicació a l'ús previst per a la reutilització. Així mateix,  podran fixar nivells de qualitat més estrictes de forma motivada.

3. La qualitat de les aigües regenerades es considerarà adequada a les exigències d'aquest reial decret si el resultat del control analític realitzat d'acord amb el que preveu l'annex I.B compleix amb els requisits establerts amb l'annex I.C

4. El titular de  la concessió o de reutilització d'aigües és responsable de la qualitat de l'aigua regenerada i del seu control des del moment en què les aigües depurades entren en el sistema de reutilització fins al punt de lliurament de les aigües regenerades.

5. L'usuari de l'aigua regenerada és responsable d'evitar el deteriorament de la seva qualitat des del punt de lliurament de l'aigua regenerada fins als llocs d'ús.

L’annex I-A estableix els usos autoritzats i la qualitat que han de complir, la primera qualitat és la més exigent i aquí trobem la que s’està parlant:

QUALITAT 1.1: RESIDENCIAL

a) Reg de jardins privats.

b) Descàrrega d' aparells sanitaris.

QUALITAT 1.2: SERVEIS

a) Reg de zones verdes urbanes (parcs, camps esportius i similars).

b) Aigualeig de carrers.

c) Sistemes contra incendis.

d) Rentat industrial de vehicles  

ANNEX I.B: FREQÜÈNCIA MÍNIMA DE MOSTREIG I ANÀLISI DE CADA PARÀMETRE

Nematodes intestinals, quinzenal

E. coli, dos cops per setmana

Sòlids en suspensió , setmanal

Terbolesa, dos cops per setmana

Pel que fa a legionel·la en l’ús que esteu plantejant cal fer-ne si existeix risc d’aerosolització. El valor ha de ser < 100 UFC/L. I la freqüència recomanada és mensual.

Per tot aquells municipis que tingueu previst fer-ne ús crec convenient disposar d’un dipòsit equipat amb sistemes de desinfecció que asseguri el manteniment de la qualitat de l’aigua tal i com la lliura l’organisme de conca fins que s’empri Sobre tot quan el municipi plantegi diferents usos (reg, neteja viària...).

Adjunto a més el link amb la guia per a la interpretació del RD 1620/2007

https://www.miteco.gob.es/es/agua/publicaciones/GUIA%20RD%201620_2007__t...

Salutacions,

Martin, Núria

Bona tarda,

Podeu posar més informació respecte l'aprofitament d'aigües freàtiques?. Gràcies.

Lezaun Larumbe, Beatriz

Bon dia,

En Castelldefels estamos también trabajando el protocolo de utilización de agua regenerada para uso de limpieza de calles y de riego de arbolado. 

Todavía no lo hemos completado. Cuando lo tengamos terminado no habría inconveniente en compartirlo. 

Y se me ocurre una cosa. ¿Qué os parecería tratar, como tema específico, la utilización de agua regenerada para diferentes usos? Cada vez mas, creo yo, tendremos que utilizarla. 

Pienso que dedde Diputación podrán ver cual sería la mejor manera de trabajar, conjuntamente, este tema. 

Saludos, 

Beatriz.

Edo Flores, Meritxell

Bon dia,

Jo també estic interessada en saber si es pot fer la neteja viària amb aigues regenerades i, si és així, que hauriem de tenir en compte (a part de la correcta desinfecció)?

Moltes gràcies!

Roca Alberch, Anna

Bon dia, 

Jo anava a penjar una consulta també sobre la sequera però en aquest cas sobre l'aigua reutilitzada.  Volia preguntar-vos si algun de vosaltres en fa servir i quin control feu si teniu alguna empresa contractada per fer les analítiques i presa de mostres i en cas afirmatiiu quina és i quin cost tenens aproximadament les analítiques.

 Sobre la prohibició d'utilitzar aigua de pou, jo entenia que per al reg no es podia però per la neteja viària per motius sanitaris, fins i tot es pot fer servir l'aigua de xarxa....

Salut, 

Anna Roca 

Payà Vázquez, Mònica

Bon dia Nuria,

Avui he parlat amb l'ACA pel mateix motiu im'han dit que no es pot utilitzar aigua de pou per la xarxa de reg municipal ni pels vehicles de neteja viaria tal i com s'especifica al'art 7 del Decret Llei 1/2003.

Salutacions

Raïch Rialp, Mercè

Hola Nuria, 

I llavors d'on hem d'agafar l'aigua per fer la neteja de carrers?? Quina resposta t'han donat?

Moltes gràcies,

Viñals Marcè, Elisenda

Hola bona tarda

Moltes localitats utilitzen aigua freàtica per la neteja viària i el rec, el que fan és tractar l'aigua amb clor o altres com la llum ultravioleta. Pel que tinc entès doncs, aquesta aigua s'ha de tractar de manera que compleixi amb l'establert amb el RD1620/2007. 

Algú té una altra idea sobre el tema? 

Gràcies