Aprovades les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants.

El 30 de juny es va publica al DOGC l'ordre en la que s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants. Aquesta línia de subvencions té com a objecte, d'una banda, fomentar la identificació i esterilització dels animals de companyia, entenent com a tals gossos, gats i fures, amb la finalitat de disminuir-ne l'abandonament i, d'altra banda, donar suport a la contractació de professionals veterinaris col·legiats per a la realització d'actuacions d'inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants, quan no disposin de personal veterinari propi.

Queden derogades les disposicions següents:

a) L'Ordre TES/62/2018, de 7 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per fomentar la identificació i l'esterilització dels animals de companyia (DOGC núm. 7640, de 12.6.2018).

b) L'article 4 i l'annex 4 de l'Ordre TES/65/2021, de 15 de març, per la qual s'adapten diferents bases reguladores de subvencions, en l'àmbit de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, a l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions (DOGC núm. 8369, de 19.3.2021).

Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases:

Per a les actuacions previstes a la base 2.1.1: ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d'animals de companyia establert en l'article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d'animals de companyia mitjançant l'aplicació ANICOM.

Per a les actuacions previstes a la base 2.1.2: els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi; i, els consells comarcals i les entitats locals supramunicipals a qui els ajuntaments indicats a la base 3.2.1 hagin cedit les competències d'inspecció i vigilància previstes a l'article 41 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril.

Aquí podeu trobar la publicació al DOGC

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8446/1859878.pdf